Download Apk from google play - Online Apk Downloader!Generic placeholder image
PINO apk *

Package Name*: com.nhatcuong.pino
Version:
File Size: 0
Release Date:
Developer: NC Software
QR Code: View

- Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.
- Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.
- Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.
- Giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện.

Các chức năng chính:
- Xem bảng điểm học sinh
- Xem thông báo nhà trường
- Xem danh sách giáo viên giảng dạy
- Xem danh sách lớp của học sinh
- Xem thời khóa biểu của học sinh
Proceed to download page